امروز : جمعه11 خرداد 1403 | 22ذي‌القعده 1445 | 31 می 2024


تعریف

واحد پشتیبانی شامل بخش‌های اداری ومالی، تأمین زیر ساخت‌ها، می باشدکه فعالیت‌های مرتبط به هرکدام ازبخش های فوق دردفتر مؤسّسه به صورت دوشیفت در روزانجام می‌گیرد.

 

خلاصه ای ازشرح مسئولیت هاواختیارات واحدپشتیبانی
1- تلاش در جهت تأمین منافع کارکنان زیرمجموعه؛
2- مسئولیت مکاتبات، انجام کلیه‌ی امورمربوط به بیمه‌ی کارکنان وثبت شکایات مشتریان وتلاش درزمینه استقرار سیستم مدیریت کیفیت؛
3- ثبت اطلاعات کلّیه پرداختی‌های مالی به افراد وخانواده های بی بضاعت؛
4- تهیه وارائه ی ترازمالی درپایان سال مالی؛
5- ثبت اطلاعات خرید درسیستم کامپیوتر مؤسّسه؛
6- دریافت کالای اهدایی از افرادخیّروثبت آن درسیستم وتوزیع کالادربین مددجویان؛
7- دریافت آدرس دقیق کالاهای اهداشده توسط خیّرین وایجاد شرایطی برای انتقال آن به منازل مددجویان (افراد بی بضاعت)؛
8- ایجادشرایط جهت افزایش بهره وری واستفاده ی بهینه از امکانات ووسایل؛
9- رعایت اصول ومبانی صحیح تعمیر ونگهداری؛


عملکردواحدپشتیبانی درسال 89 و 90
 ثبت درآمدها در سال 89؛  
 خانواده‌ی بی بضاعت تحت پوشش مؤسّسه که هرماه به صورت ماهانه از فروشگاه خرید می‌کنند.
 اولویت اول : 25 خانواده (50000 تومان).  
 اولویت دوم : 31 خانواده (45000 تومان).         
 اولویت سوم : 28 خانواده (40000 تومان).
 جمع:84 نفر

ghir-naghedi

khirat-mali


اهداف کیفی وبرنامه های سال 91 واحد پشتیبانی
 تعیین اهداف کیفی واحد پشتیبانی برمبنای رضایت بیشترمددجویان وخیّرینّ؛
 مشارکت بیشتر دراستقرار واستمراروبه روزبودن سیستم مدیریت کیفیّت؛
 ایجادشرایط بهتر جهت افزایش بهره وری واستفاده ی بهینه از امکانات روز (سخت افزار – نرم افزار)؛
 ثبت تمام کالاهای دریافتی از خیّرین و واهدایی به مددجویان در سیستم ماندگار؛
  تهیّه وپیگیری زیر ساخت مناسب ودرخورشأن مؤسّسه؛
 ارائه‌ی تراز مالی به صورت 6 ماهه؛
 ارائه‌ی راهکارهایی جهت کاهش هزینه های جاری به ویژه لوازم التّحریر و تلفن و هزینه‌ی ایاب و ذهاب تا 10 درصد؛
 ثبت کلیه‌ی مکاتبات اداری و صورت جلسات و غیره در نرم افزار؛
 عقد قرارداد کلیه کارکنان افتخاری و غیر افتخاری؛
 تلاش در جهت استقرار و استمرار سیستم مدیریت کیفیت؛


نماد اعتماد الکترونیکی

Telegram 1