امروز : چهارشنبه05 اردیبهشت 1403 | 14شوال 1445 | 24 آوریل 2024


تعریف

تلاش درجهت اشتغال زایی برای افرادنیازمند تحت پوشش مؤسّسه وایجاد فرهنگ عدم وابستگی، دردنیای درحال تحّول امروز، کامیابی ازآن جوامع وسازمان هایی است که بین منابع کمیاب و قابلیت‌های مدیریتی وکارآفرینی منابع انسانی خود، رابطه معنی داری برقرار سازد. به عبارتی دیگر جامعه وسازمانی می‌تواند درمسیر توسعه، حرکت روبه رشدوسریعی داشته باشد که باایجاد بسترهای لازم منابع انسانی خود رابه دانش ومهارت کارآفرینی مولّدتجهیزکندتاآنهابااستفاده ازاین توانمندی ارزشمند، سایر منابع جامعه و سازمان را به سوی ایجادارزش وحصول رشدوتوسعه، مدیریت وهدایت کنند. امروزه که کاروفعالیت شکل تازه ای به خودگرفته است وبه سوی خودکارفرمایی وخوداشتغالی درحرکت است، کارآفرینی وکارآفرینان، نقش کلیدی درروندتوسعه وپیشرفت اقتصادی جوامع مختلف ایفا می‌کنند. تجارب کشورهایی مانندژاپن، کره‌ی جنوبی، مالزی و هندآکنده ازفعالیت های چشمگیرکارآفرینانی بوده است که امروزبه توسعه یافتگی کشورخودمی بالند. باید توجه داشت که کارآفرینان، تنها به ایجادفرصت های شغلی جدیدنمی پردازند؛ بلکه باساختارجدید، تفکر، تحرک و فرهنگ لازم دست به تخریب خلّاقانه می زنندتاازدل ویرانه های کهن، بنای رفیع آبادانی وپیشرفت رابرافرازند.

 

خلاصه ای ازشرح مسئولیت و اختیارات واحد کارآفرین
o شناسایی وگزینش افرادنیازمندشغل وتشکیل بانک اطلاعاتی برای این گونه افراد؛
o معّرفی افرادبیکاربرای آموزش فنّی حرفه ای؛
o معّرفی افراددارای مهارت به بنگاه های پذیرش کننده جهت به کارگماری؛
o معّرفی افرادمهارت دیده برای دریافت تسهیلات مالی به منظور ایجاد شغل؛
o  شناسایی موسسات کاریابی برای به کارگماری این افراد؛
o اعمال مراقبت‌های روحی ومالی ازافرادبه کارگمارده به منظورتداوم روحیه‌ی کاری؛
o شناسایی فردمتخصص درزمینه ی کارآفرینی به منظور همکاری وآموزش مهارتهای شغلی؛
o تلاش درجهت ایجادکارموردی برای خانوادهای مددجو؛
o ایجادزمینه برای عرضه وفروش محصولات تولیدی خانواده های مددجو. 

                                                                                                      
عملکرد سال 89-90 واحدکارآفرینی
1- ارتباط با مسئولین ادارات وافرادنخبه درحوزه ی کارآفرینی ومعرفی افرادجویای کاربه آن‌ها؛
2- تحقیق وبررسی نیازهای اصلی جامعه.
3- برنامه ریزی برای آموزش وآگاهی خانواده‌ها درزمینه ی مدیریت منابع مالی و مشاغل خانگی.
4- برگزاری سمینارباهمکاری مسئولین باهدف چاره اندیشی در زمینه‌ی اشتغال مددجویان.
5- نظرسنجی ازمددجویان درمورداقدامات انجام گرفته از طریق واحد کارآفرینی (حداقل 24 مورد در سال و 2 مورد در ماه)؛
6- پرداخت هزینه‌ی رفت وآمد مددجویان جهت حضور در جلسات کارآفرینی؛
7- ارتباط با کارخانه جات و مراکز کار جهت ایجاد شغل برای مددجویان؛

اهداف کیفی وبرنامه های سال 91 واحدکارآفرینی
1- ایجاد بانک اطلاعاتی مراکزکاروشغل یاب؛
2- گزینش و معرفی فرد مورد نیاز.
3- پیگیری کارفرد معرفی شده وگزارش آن به مدیرواحدوایجاد سوابق؛
4- دادن دوطرح توجیهی مناسب و کارآفرینانه برای خانواده‌ها:
5- طرح فرش دستبافت؛
6-طرح مدیریت منابع مالی برای خانواده‌ها؛
7- مشاوره با افراد صاحب نظر؛

 

انتظار واحد کارآفرین از شهروندان
1- خود راباورکنیم بااین هدف که، هرکسی می تواندخلاق وکارآفرین باشدوبه جای یک شغل چندین شغل درآمدزا داشته باشد؛
2- همکاری کارآفرینان بامؤسّسه وتلاش برای آموزش دراین زمینه؛
3- مشاوره‌ی کارآفرینی بامؤسّسه و کمک به ترویج آن.


نماد اعتماد الکترونیکی

Telegram 1