امروز : جمعه11 خرداد 1403 | 22ذي‌القعده 1445 | 31 می 2024


برخلاف نظر عوام، فقرا نيز نيازمند دسترسى به برخى خدمات مالى از جمله سپرده گذارى، دريافت وام و برخى تسهيلات مالى ديگر هستند. آنان از اين تسهيلات مانند ديگران براى ارتقاى كسب و كار، تعمير منزل، انجام معاملات تجارى و رفع نيازهاى فوق العاده و پيش بينى نشده خويش استفاده مى كنند.

قرنهاست، فقرا براى تأمين نيازهاى مالى خويش به عرضه كنندگان غيررسمى خدمات مالى مراجعه مى كنند. علت اين امر نيز عدم دسترسى به سيستم بانكى و ديگر نهادهاى مالى رسمى و سهولت دسترسى به نزول خواران و مؤسسات مالى و اعتبارى غيررسمى است. همين امر، موجب گسترش بيمه تعاونى (mjutual insurance) در ميان جوامع روستايى شده دسترسى نداشتن به سيستم بانكى، موجب شده فقرا دارايى ناچيز خود را در پستوها و يا به اشكال ديگرى چون خريد دام، زمين كشاورزى نگاهدارى كنند. روش شايع ديگرى كه روستاييان براى رفع نيازهاى مالى خويش به كار مى گيرند، سلف فروشى محصولات كشاورزى است كه به موجب آن، كشاورز محصول فصل آتى خود را به منظور خريد كود، بذر و مايحتاج زندگى، پيش فروش مى كند.

اما، اينگونه صرف و نگهدارى اموال، به لحاظ هزينه، ريسك و دسترسى، از محدوديت فراوانى رنج مى برد. نگاهدارى پول نقد در پستوها نيز با خطرات فراوان رو به روست كه سرقت و كاهش ارزش پول در نتيجه تورم، از آن جمله است. به عنوان مثال، يك روستايى نمى تواند براى تأمين هزينه هاى ناچيز خود، نصف يك گاو خويش را بفروشد. از سوى ديگر، اعتباراتى كه نزول خواران عرضه مى كنند، بسيار گران تمام مى شود. مراجعه به مؤسسات اعتبارى نيز براى كشاورزان مقرون به صرفه نيست زيرا شرايط اين مؤسسات (زمان سپرده گذارى، زمانبندى بازپرداخت وام، سطح بهره و...) براى اين قشر بسيار سنگين است. كسب اعتبار از نهادهاى رسمى نيز مستلزم شرايطى است كه معمولاً فقرا فاقد آن هستند.

نهادهاى مالى خرد (MFLS) طى سه دهه پيش، به منظور رفع ناتوانى سيستم بازار در عرضه خدمات مالى به اقشار كم درآمد جامعه به وجود آمدند. اغلب سازمانهاى پيشقراول در اين نهضت، كه به عنوان سازمانهاى غيرانتفاعى و غيردولتى قدم به اين عرصه گذاشتند، انگيزه هاى اجتماعى قدرتمندى داشتند كه با استفاده از آنها توانستند طى سالهاى پياپى، به تدريج روشهاى اعتبارى نوينى عرضه كنند. كاهش ريسك از طريق تضمين هاى گروهى به جاى اخذ وثيقه، ارزيابى نقدينگى خانوارها، واگذارى وامهاى كوچك آزمايشى براى سنجش سطح اعتماد به مشتريان و... از آن زمان تاكنون، تجربه نشان داده است فقرا وام هايى را كه بدون وثيقه دريافت مى كنند متعهدانه تر بازپرداخت مى كنند و هزينه هاى آن را نيز با جان و دل مى پذيرند. لذا به نظر مى رسد براى ايشان دسترسى به اعتبار مهمتر از هزينه آن است.

فقرا، به طيف گسترده اى از خدمات مالى نيازمندند كه افتتاح حساب سپرده، بيمه و امكان انتقال پول به بستگان در نقاط ديگر، از آن جمله است. تجربه مى گويد: مى توان ارائه خدمات مالى به فقرا را در درازمدت بر پايه اصل سودآورى تنظيم كرد و به تدريج بر دامنه آن افزود. در واقع، مؤسسات مالى موفق، از نظر كيفيت ذخائر (Portfolio quality) از بانكهاى تجارى پيشى مى گيرند. برخى از اين مؤسسات كه عملكرد موفقى دارند، حتى از بانكهاى تجارى محلى نيز سودآورتر هستند.

در حال حاضر، ماليه خرد، فقط پاسخگوى بخشى كوچك از تقاضاى بازار است. هم اكنون صدها مؤسسه مالى در اين عرصه به فعاليت مشغولند اما، اغلب اين مؤسسات، بسيار ضعيف بوده و وابسته به اعتبارات اهدايى هستند و به نظر نمى رسد بتوانند با روش كنونى در آينده نزديك به استقلال مالى دست پيدا كنند. تنها سازمانهايى كه از سلامت مالى برخوردار بوده و براساس اصول حرفه اى اداره مى شوند، شانس شركت در رقابت، دريافت وام هاى تجارى، دريافت مجوز براى جمع آورى سپرده ها و فرارويى به مؤسسات كامل و بالغ را دارند. براى اينكه مؤسسات مالى كوچك بتوانند تمامى توانايى هاى بالقوه خويش را به منصه ظهور برسانند بايد به جزو لاينفك سيستم مالى يك كشور در حال توسعه تبديل شوند.

در واقع، نشانه هاى اميدبخشى از اين فرايند به چشم مى خورد. در برخى كشورها، ديوار حائل ميان ماليه خرد و ماليه رسمى در حال فرو ريختن است. موفقيتهاى تجارى برخى از اين مؤسسات كوچك مالى، توجه نقش آفرينان جديد صحنه مالى جهان را به خود جلب كرده است. در اين گونه فعاليت ها، مشاركت، به عنوان اصلى اساسى در حال شكل گيرى است و دانش و زير ساخت هاى عمومى و خصوصى لازم براى اين مهم نيز به تدريج فراهم مى آيد. استفاده از تكنولوژى جديد در كاهش هزينه، ريسك سرمايه گذارى و گسترش دامنه ارائه خدمات مالى مفيد به فقرا، مؤثر واقع شده است. كيفيت و مقايسه پذيرى گزارشهاى مالى، رتبه بندى (Rating) و روشهاى حسابرسى (Audit) رو به بهبود است و به تدريج توجه سرمايه گذاران داخلى و خارجى را به خود جلب مى كند.

ارزيابى دقيق ميزان تأثيرگذارى خدمات مالى خرد بر سطح رفاه خانوار، به لحاظ روش شناختى، بسيار دشوار است اما، مطالعات انجام گرفته، نشان مى دهد ماليه خرد توانسته كم و بيش در ثبات درآمد، افزايش ثبت نام در مدارس، ارتقاى سطح تغذيه و بهداشت خانوارهاى فقير مؤثر واقع شود. زنان اين خانوارها توانسته اند با تكيه برمنابع مالى كوچك ، به درآمد و دارايى خانوار بيفزايند و از اين طريق نقش خويش را در تصميم گيريهاى خانوار پررنگ تر كنند.

با وجود اين بايد توجه داشت ماليه خرد، به تنهايى نمى تواند راه حلى معجزه آسا براى خروج از فقر عرضه كند. اما، جاى ترديد نيست نهادهاى مالى كوچك براى فقرا از ارزشى بسيار والا برخوردارند .

استقبال روزافزون فقرا از اين نهادها و تمايل آنها به پرداخت هزينه خدمات ارائه شود و نيز نرخ چشمگير بازگشت ديون در نهادهاى مزبور، خود گواه اين مدعاست.

مؤسسات مالى كوچك ، بخشى كوچك از طيف گسترده تر نهادهاى مالى جامعه گرا به شمار مى آيند كه بانكهاى توسعه دولتى ، بانكهاى كشاورزى ، پست بانك ، مؤسسات كوچك اعتبارى و تعاونى هاى مالى از ديگر اجزاى آن به شمار مى روند. اين نهادها ، داراى سمت گيرى اجتماعى هستند، زيرا براى ايشان كسب حداكثر سود از اولويت نخست برخوردار نيست بلكه دسترسى به مشتريانى كه از خدمات سيستم بانكى تجارى محروم مانده اند، اولويت اصلى آنها به شمار مى آيد. براساس برخى مطالعات انجام شده، در حال حاضر ششصد ميليون نفر از مردم جهان به نهادهاى مالى غيرانتفاعى دسترسى دارند.

با وجود اين نهادهاى كوچك مالى بطور اخص و مؤسسات مالى داراى سمت گيرى اجتماعى به طور اعم، دچار محدوديت هاى فراوانى هستند .

برخى از آنها بويژه آنهايى كه تحت كنترل دولت هستند خدمات بسيار نازلى عرضه مى كنند و از ناكارآمدى و زيان دهى مزمن رنج مى برند . مسؤولان مالى بسيارى از كشورها، اصولاً نهادهاى كوچك مالى را جزئى از سيستم مالى مادر تلقى نمى كنند و لذا بر عملكرد اين نهادها هيچگونه نظارت جدى (مانند نظارت بر بانكها ) اعمال نمى كنند. اما استقبال خانوارها از خدمات اين نهادها، بويژه در كشورهاى روبه توسعه، به نحوى چشمگير در حال گسترش است . به طور مثال، سهم نهادهاى كوچك مالى در سيستم مالى كشور بوليوى ۵۰درصد و ساحل عاج ۶۵ درصد است .

اگر نهادهاى كوچك مالى در فعاليت هاى خويش اصول تجارت آزاد را مدنظر قرار دهند، نتيجه كار بسيار شگفت انگير خواهد بود . به عنوان مثال ، بانك كشاورزى مغولستان كه يك بانك دولتى بود، پس از تجديد ساختار ، ماليه خرد را در رأس فعاليتهاى خويش قرار داد. اين بانك كه در مراحل بعد، به بخش خصوصى واگذار شد، هم اكنون از طريق ۳۷۵ شعبه خود ، نيمى از كل خانوارهاى روستايى كشور را تحت پوشش قرار داده و به يك نهادمالى كاملاً سودآور تبديل شده است. بانك Rakyat اندونزى نيز نمونه ديگرى در اين زمينه است كه پس از تجديد ساختار توانسته است خدمات مالى و بانكى را در دسترس توده هاى وسيع مردم قرار دهد و از بنگاهى زيان ده به مؤسسه اى كاملاً سودآور تبديل شود.

جهت گيرى تجارى اغلب مؤسسات كوچك مالى و معتبر دنيا، اكنون در فعاليت خويش از روشها و اصول پيشرفته تجارى تبعيت مى كنند . ساختار مديريت در اين نهادها، هر روز متحول و پيچيده تر مى شود و سيستم اطلاعاتى آنها نيز فرايند روبه اعتلا را طى مى كند. آنها استانداردهاى بين المللى را در زمينه حسابرسى و انعقاد قراردادها را رعايت مى كنند و در اين كار ، از مؤسسات معتبر حسابرسى يارى مى طلبند.

جهان ، هر روز بيشتر از روز پيش ، به اين نكته پى مى برد كه دسترسى فقرا به سيستم مالى ، مستلزم ايجادواسطه گرى سالم مالى است كه بتواند پس اندازهاى مردم را جمع آورى كرده و به كانال هاى موردنظر هدايت كند. صدور مجوز براى تأسيس نهادهاى واسط، ضمن اينكه از اشباع بازار مالى جلوگيرى مى كند، عرصه هاى نوينى را بر فعاليت سرمايه گذاران خارجى و داخلى مى گشايد و دسترسى نهادهاى مزبور را به بازار سرمايه تسهيل مى كند.

در حال حاضر، دهها كشور سرگرم بررسى امكان صدور مجوز براى اشكال جديد فعاليتهاى مالى هستند كه با حداقل سرمايه امكانپذير باشد. اگرچه اين گرايش، فى نفسه، مثبت است امامخاطراتى نيز در پى دارد . كم تجربگى مقامات مالى در زمينه نظارت بر فعاليت بنگاههاى كوچك مالى كه از مسامحه قبلى آنهاناشى مى شود اكنون ايشان را به انجام اين كار بى رغبت كرده است. طبيعى و بديهى است در طيف گسترده اى از كشورها كه از هائيتى تا گرجستان و مكزيك امتداد مى يابد، تنوع و تفاوت هاى فراوانى ميان رهيافت ها مشاهده مى شود. مشاركت مؤسسات كوچك مالى و بانكهاى تجارى ، يكى از اين رهيافتهاست كه مى تواند به كاستن از هزينه ها و گسترش دامنه فعاليت نهادهاى كوچك مالى يارى برساند. ضمن اينكه بانكها نيز مى توانند از اين طريق، به بازارهاى بكر و جديد دسترسى پيدا كرده ، دارايى هاى خويش را تنوع بخشيده و بردرآمد خود بيفزايند . بديهى است اين مشاركت ، از نظر سطح ريسك پذيرى و سرمايه گذارى اشكال متنوعى به خود مى گيرد.

در آفريقا، آسيا و آمريكاى لاتين ، برخى نهادهاى مالى محلى تحت تأثير مقتضيات ناشى از جهانى شدن بازارهاى مالى و تشديد رقابت بانكهاى خارجى ، به كارگزار و حق العمل كار بانكهاى بزرگ تبديل شده اند. بانك قاهره در مصر، يك نمونه از اين موارد است كه در حال حاضر ۲۳۰ مؤسسه مالى كوچك محلى را زير پوشش خود قرار داده و در كنار عمليات متعارف ، به عمليات خرد مالى نيز مى پردازد. هنوز زود است كه از گرايش بانكهاى بزرگ به عمليات كوچك مالى سخن به ميان آوريم.

بيست سال قبل چالش عمده اى كه روياروى ماليه خرد قرار داشت يك چالش روش شناختى بود: يافتن راهى براى رساندن خدمات مالى به فقرا . پس از پيشرفتهاى قابل ملاحظه اى كه در اين عرصه به دست آمد، اكنون چالش عمده اى كه از ويژگى سيستميك نيز برخوردار است ، يافتن راههايى براى ادغام بهتر خدمات مالى خرد در سيستم مالى عمومى كشورهاست. هنوز ميزان پيشرفت در اين عرصه مشخص نيست اما ، نشانه هاى موجود بسيار اميدوار كننده است . دستاوردهايى كه اكنون جهان به آن نايل شده است ، يك يا دو دهه پيش ، حتى قابل تصور نيز نبود.

سال جهاني اعتبارهاى خرد
سال بين المللى اعتبارهاى خرد، بر اهميت منابع مالى خرد به عنوان بخشى تفكيك ناپذير از تلاش دسته جمعى ما براى دستيابى به هدف هاى توسعه هزاره تأكيد مى كند. چالشى كه در برابر ما است، رفع محدوديت هايى است كه مردم را از مشاركت كامل در بخش مالى محروم مى كند. سال بين المللى اعتبارهاى خرد فرصتى اساسى براى جامعه بين المللى فراهم مى سازد تا به تلاشى مشترك براى برخورد با اين چالش دست بزند. ما، به اتفاق مى توانيم و بايد بخش هاى مالى فراگير ايجاد كنيم كه به مردم كمك كند زندگى خود را بهبود بخشند.
اين سخنان كوفى عنان درباره اهميت اعتبارهاى خرد در آغازه هزاره سوم و تبيين جايگاه آن است. حال ببينيم منابع مالى خرد چيست؟

منابع مالى خرد و عناصر آن
منابع مالى خرد به وام ها، پس اندازها، بيمه، خدمات انتقال پول و ساير فعاليت هاى مالى اختصاص يافته به متقاضيان كم درآمد مربوط مى شود.
اعتبارهاى خرد: به وام هايى اندكى اطلاق مى شود كه به يك متقاضى و به وسيله يك بانك و نهاد اقتصادى ديگر پرداخت مى گردد. اعتبار خرد را غالباً مى توان بدون وثيقه و گرو به شخصى يا به گروهى از افراد ارائه داد.
پس انداز خرد: به خدمات سپرده گفته مى شود كه به فرد امكان مى دهد مبالغ كم پول را براى استفاده آتى و به منظور تأمين هزينه هاى غيرمنتظره و برنامه ريزى براى سرمايه گذارى آينده پس انداز كنند.
بيمه خرد: روشى است كه مردم، شركت ها و ساير سازمان ها براى كاهش خطر ازدست دادن سرمايه، مبالغى را پرداخت مى كنند. دسترسى به بيمه، كارآفرينان را قادر مى سازد بيشتر به فكر توسعه كسب و كار خود باشند.
ارسال پول: انتقال پول توسط مردم ساكن يك مكان براى مردم جاى ديگر، معمولاً از طرف ساكنين آن سوى مرزها و براى اعضاى خانواده و دوستان انجام مى گيرد. پول هاى ارسالى در مقايسه با ساير منابع سرمايه كه مى توانند بسته به شرايط سياسى و اقتصادى نوسان داشته باشند، منبع نسبتاً ثابتى براى تأمين اعتبار هستند.

هدف ها
سازمان ملل از كشورهاى عضو، كمك كنندگان، كارگزاران سازمان و شركاى منابع مالى خرد، از جمله بخش خصوصى و سازمان هاى غيردولتى دعوت به عمل آورد براى دستيابى به هدف هاى سال بين المللى اعتبارهاى خرد برنامه هايى تدوين و به اتفاق يكديگر كار كنند. تعدادى از رهبران برجسته رشته هاى توسعه اقتصادى، بانكدارى و تأمين منابع مالى موافقت كرده اند با تشكيل «گروه حاميان» به عنوان مشاور درباره «سال ،۲۰۰۵ سال بين المللى اعتبارهاى خرد سازمان ملل» خدمت كنند. اين مشاوران در دو زمينه مهم فعاليت خواهندكرد. رسيدگى به تقاضاهاى پرداخت نشده خدمات مالى بنيادى و پرداخت آن و حذف محدوديت هايى كه افراد را از مشاركت كامل در بخش مالى محروم مى كند.

سال بين المللى اعتبارهاى خرد، مشوق رشد سريع بخش هاى قدرتمند تأمين اعتبارهاى خرد و منابع مالى خرد مى گردد. به علاوه در اين سال اعطاى اعتبارهاى خرد و منابع مالى خرد به جهت دستيابى به هدف هاى توسعه هزاره، كاهش فقر و تأمين فرصت ها براى ايجاد و استفاده از روحيه كارآفرينى موجود در جوامع فقير به رسميت شناخته مى شود. به عبارتى مأموريت اين سال ترويج و ايجاد انگيزه براى برقرارى اعتبارهاى خرد و منابع مالى خرد پايدار در سراسر جهان، نشان دادن نقش مساعدت هاى آنها در تحقق هدفهاى توسعه هزاره و ايجاد بخش هاى مالى فراگيرى است كه ابزارهاى لازم را براى بهبود زندگى مردم در اختيار آنان قراردهد.

هدف هاى اصلى اين سال متحد كردن كشورهاى عضو، كارگزاران سازمان ملل و شركاى منابع مالى خرد سازمان است. اين هدف ها عبارتند از:
۱ - تعيين ميزان كمك منابع مالى خرد و پشتيبانى از آن جهت دسترسى به هدف هاى توسعه هزاره
۲ - افزايش آگاهى عمومى از منابع مالى خرد به عنوان بخش  حياتى ازمعادله توسعه.
۳ - ترويج و پشتيبانى از نظام هاى مالى فراگير
۴ - حمايت از دسترسى مداوم و پايدار به اين منابع
۵- تشويق نوآورى و مشاركت هاى جديد

سال اعتبارهاى خرد فرصت قابل توجهى را براى افزايش آگاهى از اهميت منابع مالى خرد، بويژه اعتبارهاى خرد، در ريشته كنى فقر فراهم مى سازد و در حال حاضر تلاش هاى بين المللى،منطقه اى و ملى كه از منابع مالى خرد حمايت مى كنند، بطور مستقيم به تحقق هدف هاى توسعه هزاره، بويژه هدف كاهش تعداد كسانى كه در فقر مطلق به سرمى برند( به نصف تا سال ۲۰۱۵) مساعدت مى كنند. بررسى هاى جامع درباره تأثير منابع مالى خرد نشان داده است:
الف: منابع مالى خرد به خانواده هاى فقير كمك مى كند تا نيازهاى اوليه خود را تأمين و از خود در برابر نوسانات درآمد و ساير خطرها محافظت كنند.
ب : استفاده خانواده هاى كم درآمد از خدمات مالى بابهبود رفاه اقتصادى خانواده و ثبات و رشد شركت هاى خدمات مالى ارتباط دارد.
ج: منابع مالى خرد با حمايت از مشاركت اقتصادى زنان، براى زنان اهميت زيادى دارد و سبب رفاه بيشتر خانواده ها مى شود.
د: تأثير خدمات مالى، به صورت مثبت، با طول زمانى كه متقاضى از اين خدمات استفاده مى كنند، بستگى دارد.

در حال حاضر برآورد شده است بيش از يك ميليارد نفر از مردم دنيا فقير و كم درآمد فعلى و يك ميليارد نفر از اين افراد امكان استفاده از اين خدمات مالى را پيدا مى كنند. اگرچه با تأمين ۱۰درصد از اين تقاضاها، اين بخش هنوز راه درازى تا رسيدن به حداكثر توانايى بالقوه خود را دارد. البته در ۵ سال گذشته تعداد كسانى كه از اين خدمات استفاده كرده اند، ۲۵ تا ۳۰درصد افزايش يافته است.

چگونه ۱۰۰دلار مى تواند تحول اقتصادى به وجود آورد
موزامبيك: زمانى كه نماينده سازمان كمك به صنعتگران، با آقاى ماباندا (خوزه رودريگوئز فومو) ملاقات كرد، او مشغول كنده كارى زير يك درخت بود. ماباندا هميشه تنها كار مى كرد. اما اكنون او ۴ صنعتگر ديگر را در كارگاه خود استخدام كرده است. سازمان فوق با دادن سفارش كار به كارآفرينان كوچك مانند ماباندا و پرداخت ۵۰درصد از بهاى كالا به عنوان پيش پرداخت و سرمايه، سب رونق كار و تشويق شركت هاى كوچك مى گردد. ماباندا علاوه بر گلدان هاى ساخته شده از چوب صندل، يك مجسمه كنده كارى شده از چوب صندل تراشيده است كه در مجلات طراحى چاپ شده است. ماباندا مى گويد: حالا بيشتر مى فروشم و با آگاهى از اين امر كه محصولاتم در بازار متقاضى دارد، بيشتر مى توانم كار كنم. زندگى من به علت سفارش هاى بزرگ بين المللى بهتر شده است. درآمدم خيلى بيشتر از زمانى است كه فقط در بازار داخلى مى فروختم.

وام ها و اعتبارهاى خرد مى تواند براى خريد ابزارى جديد، يك ماشين و يا يك مغازه در بازار باشد. ميليون ها نفر از مردم فقير و كم درآمد جهان، از مزاياى وام هاى كوچك براى بهبود زندگى خود استفاده كرده اند. علاوه براين آنان به خدمات مالى اساسى ديگر چون بيمه، پس انداز، سپرده سرمايه گذارى و يا توانايى انتقال پول به شخصى كه در جاى ديگر زندگى مى كند، نياز دارند. خانواده ها از طريق استفاده از اعتبارها و ساير خدمات مالى مى توانند براساس اولويت ها براى هزينه هاى مدرسه، مراقبت هاى بهداشتى، تغذيه و مسكن سرمايه گذارى كنند. اين منابع مالى سبب مى شوند كه مردم به جاى تمركز بر مسائل روزمره، براى آينده خود نيز سرمايه گذارى كنند.

منابع مالى خرد، هر بار، به يك خانواده كمك مى كند و فرصت هايى به وجود مى آورد كه مى تواند سبب تقويت جامعه شود. شرايط اقتصادى جامعه اى كه چندين خانواده از اين منابع استفاده مى كنند تقويت مى شود و به عبارتى چند وام مى تواند سبب تقويت جامعه شود و هزاران وام مى تواند تحولى در شرايط اقتصادى به وجود آورد.

وام هايى كه سبب تغيير زندگى مى شود:
خانم فورتو ناتاماريا دالياگا، اهل بوليوى، تا آنجا كه به خاطر مى آورد، در گوشه خيابانى  در شهر لاپاز گل فروشى مى كرد. او هرگز فرصت و موقعيت رفتن به مدرسه را پيدا نكرده بود وقتى كه بچه هايش كوچك بودند، مدام كار مى كرد تا بتواند پولى پس انداز كند و بچه هايش را به مدرسه بفرستد. اما شرايط زندگى او بسيار سخت بود. گاهى پول كافى نداشت تا با خريد گل كار روزانه اش را آغاز كند.

۱۵سال پيش او دريافت كه بانك (بانكوسول) وابسته به بانك بين المللى اسيون (ACCION) به افرادى مانند او وام مى دهد. او به اتفاق سه زن ديگر، مشتركاً وامى از اين بانك گرفتند تا بتوانند گل ها را به صورت كلى و با قيمتى خيلى ارزانتر تهيه كنند. اين كار موفقيت آميز بود. فورتوناتا كه سابقه خوبى در بانك پيداكرده بود، توانست وام هاى بيشترى بگيرد و كار خود را وسعت دهد. سپس او به تنهايى شروع به وام گرفتن كرد. امروز فورتوناتا با شادى و غرور مى گويد كه با درآمدش كارهاى مفيدى انجام داده است: «هر سه فرزندم دوره دبستان را تمام كرده اند. اكنون حتى پول كافى دارم كه دستى به سر و روى خانه ام بكشم.»

آقاى ماباندا و خانم فورن هون، خانم فورتوناتاماريا دالياگا و... كسانى هستند كه توانستند با استفاده از اعتبارهاى خردى كه توسط نهادهاى مالى محلى در اختيار آنان قرار گذاشته شد، به كار خود رونق ببخشند و دامنه فعاليت خود را گسترش داده و از گذران روزمره زندگى خود اطمينان يافته و براى آينده خود برنامه ريزى كنند.

پرداخت اعتبار خرد در چه شرايطى مناسب نيست؟
پرداخت اعتبار خرد ممكن است در جايى كه شرايط، بيانگر وجود دشواريهاى جدى براى بازپرداخت آن است، مناسب نباشد. بطور مثال، جمعيت هايى كه از نظر جغرافيايى پراكنده اند و يا امكان بروز بيمارى در آنان زياد است، متقاضيان مناسبى براى دريافت منابع مالى خرد نيستند. در اين مورد پرداخت كمك هاى مالى، بهبود تأسيسات زيربنايى يا برنامه هاى آموزشى بهداشتى مؤثرترند. براى اينكه شرايط پرداخت اعتبارهاى خرد مناسب باشد، متقاضيان بايد توانايى بازپرداخت وام را تحت شرايطى كه براساس آن وام پرداخت شده، داشته باشند.

شعار اين سال «ايجاد بخش هاى مالى فراگير براى دستيابى به هدف هاى توسعه هزاره» است. هرناندو دسوتو، مدير مؤسسه آزادى و دموكراسى پرو و يكى از مشاوران گروه حاميان سال بين المللى اعتبارهاى خرد چنين اظهار مى دارد: «اگر چه هنگامى كه افراد فقير و كم درآمد، نخستين اعتبار خود را دريافت مى كنند، ممكن است دارايى و ثروتى نداشته باشند. اما دسترس به خدمات مالى بنيادى به آنان امكان ايجاد ثروت را مى دهد.»

هم اكنون ميلياردها نفر از دسترسى به خدمات مالى بنيادى محروم هستند. مشاوران توجه جهان را به امكان تأمين منابع مالى خرد به عنوان ابزارى نيرومند براى رشد كسب و كار و حصول درآمد براى افراد فقير و كم درآمد، بويژه زنان جلب مى كنند. انتظار مى رود كشورهاى عضو، كارگزاران سازمان ملل و شركاى منابع مالى خرد، ازجمله بخش خصوصى و سازمان هاى غيردولتى، با رفع محدوديت هاى اعطاى اعتبار خرد و ساير منابع مالى خرد، براى نيل به هدف توسعه هزاره، يعنى به نصف كاهش دادن فقيران جهان تا سال ،۲۰۱۵ امكان دسترسى هرچه بيشتر افراد فقير و كم درآمد به اين وام ها را فراهم آورند.

منبع: مركز اطلاع رسانى سازمان ملل متحد و صندوق بين المللي پول

 


افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

نماد اعتماد الکترونیکی

Telegram 1