امروز : جمعه27 مهر 1397 | 7صفر 1440 | 19 اکتبر 2018
فقط جستجو:

متن جستجو بازگشایی

جمعا 2 نتیجه

1. لبخند مهر
(پرونده ویژه/پرونده ویژه)
... ژیان در نظر دارد در قالب کمپینی با عنوان "لبخند مهر" قبل از شروع سال تحصیلی و بازگشایی مدارس اقدام به خرید لباس کفش و کیف و لوازم‌التحریر برای 59 دانش آموز یتیم تحت پوشش موسسه نمایید لذا با توجه به هزینه ...
2. مهر و امید
(پرونده ویژه/پرونده ویژه)
... خیریه هیوای ژیان در نظر دارد در قالب کمپینی با عنوان "مهروامید" قبل از شروع سال تحصیلی و بازگشایی مدارس اقدام به خرید لباس کفش و کیف و لوازم‌التحریر برای دانش آموزان تحت پوشش موسسه خود نمایید لذا با توجه ...
Telegram 1