اولین دوره کلاس آموزش خیاطی با موضوع "کردی دوزی" باحضور 5 نفر از مددجویان تحت پوشش در دفتر موسسه خیریه هیوای ژیان برگزار شد.
در مرحله اول این دوره آموزشی، مددجویان "کردی دوزی" را فراخواهند گرفت و بعد از اتمام ومهارت کامل در مرحله بعد با "نازک دوزی" آشنا خواهند شد.
موسسه خیریه هیوای ژیان از ابتدای فعالیت خود مقوله بازتوانی مددجویان تحت پوشش از طریق آموزش و کارآفرینی را در برنامه های اصلی خود قرار داده است.
1-1
آموزش عملی متناسب با بازار کار، خرید چرخ خیاطی و لوازم مرتبط برای توانمندسازی، تهیه مواد اولیه و بازاریابی برای قبول سفارش و همچنین فروش تولیدات از جمله اقدامات دردست اجراست تا زمینه بازتوانی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش موسسه را فراهم کند.
اجرا و استمرار این اقدامات نیازمند حمایت های مادی و معنوی خیرین همیشه همراه موسسه خیریه هیوای ژِیان است لذا از پیشنهادهای مفید خیرین گرامی در این زمینه استقبال خواهیم کرد.

 


0