امروز : شنبه25 مرداد 1399 | 24ذي‌الحجه 1441 | 15 آگوست 2020


مجموعه فعالیتهای موسسه در راستای حمایت از اقشار بی بضاعت

1- دایر نمودن فروشگاه ژیان
در راستای حفظ شان و جایگاه خانواده های بی بضاعت و مختار بودن آنها در رفع مایحتاج خود و همچنین فارغ شدن مددکاران جهت توسعه سایر فعالیتها، موسسه خیریه هیوای ژیان سنندج تصمیم به دایر نمودن فروشگاه ژیان نمود تا بتوان با معرفی افراد بی بضاعت به این مرکز نیازهای اولیه آنها را مرتفع نماید و در عین حال مرکز خریدی باشد برای افراد خیر جامعه تا سود حاصل از فروش اجناس موجود در فروشگاه مذکور صرف مرتفع نمودن نیاز افراد بی بضاعت گردد.
2- صدور دفترچه خرید کالا(بن خواروبار)فروشگاه ژیان به صورت رایگان به ارزش 200 الی 300 هزار ریال در ماه بصورت مستمر
3- معرفی به پزشک بصورت رایگان (عدم دریافت حق ویزیت از طرف پزشکان طرف قرارداد)
4- پرداخت کمک هزینه درمان بصورت موردی
5- دریافت لوازم خانگی (نو و دست دوم) از خیرین و تحویل ان به خانوارهای نیازمند
6- دریافت مواد غذایی از خیرین و توزیع در بین خانوارهای نیازمند
7- پرداخت کمک هزینه تحصیلی به فرزندان خانواده های نیازمند و دانشجویان توسط گروه آموزشی و تحصیلی
8- فعالیت جهت ایجاد اشتغال و بکارگیری افراد مستمند جامعه از طرق مختلف توسط گروه کارافرینی
9- مشاوره خانوادگی بوسیله مددکاران پر تلاش موسسه جهت کاهش تنش های اجتماعی توسط گروه مشاوره اجتماعی
10- تماس مستمر مددکاران موسسه با خانوارهای تحت پوشش و جویا شدن از وضعیت زندگی آنها در حد توان موسسه
11- دریافت کمک های نقدی و غیر نقدی توسط گروه مشارکت مردمی
12- فعالیت تبلیغاتی در بین اقشار جامعه جهت مساعدت بیشتر به موسسه توسط گروه IT و تبلیغات

جدول گزارش کمکهای موسسه در سه دوره 6 ماهه

دوره کمکهای نقدی کمکهای غیر نقدی جمع
6 ماهه دوم سال 86 78،928،000 ریال 4،800،000 ریال 83،728،000 ریال
6ماهه اول سال 87 99،720،000 ریال 16،050،000 ریال 115،770،000 ریال
6 ماهه دوم سال 87 81،182،900 ریال 40،985،000 ریال 122،167،900 ریال
جمع کل 321،665،900 ریال

 

جدول  کمکهای غیر نقدی

لوازم خانگی مواد غذایی البسه سایر جمع
5،800،000 ریال 34،630،000ریال 17،900،000ریال 3،505،000 ریال 61،835،000 ریال

0
Telegram 1