امروز : دوشنبه27 خرداد 1398 | 12شوال 1440 | 17 ژوئن 2019

نماد اعتماد الکترونیکی

فقط جستجو:

متن جستجو کمک بازسازی

جمعا 1 نتیجه

1. سقفی از جنس انسانیت
(پرونده ویژه/پرونده ویژه)
... گاز را تائید کرده است. هرچند خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشته اما باتوجه به اینکه خانواده مذکور قبل از بروز این حادثه وضعیت مالی بسیار ضعیفی داشته و دارند، به همین جهت در اولویت اصلی کمک رسانی موسسه ...
Telegram 1