امروز : سه شنبه12 فروردین 1399 | 5شعبان 1441 | 31 مارس 2020
فقط جستجو:

متن جستجو کرونا

جمعا 1 نتیجه

1. سالی نو، ژیانی نو
(پرونده ویژه/پرونده ویژه)
با آمدن یک ویروس ناشناخته تمام معادلات زندگی مان به یکباره عوض شد. ویروسی که با شیوع گسترده اش تمام حوزه ها را دچار تحولی سریع کرد. از تعطیلی کسب و کارها گرفته تا لغو سفرها و دید و بازدیدها. اما ...
Telegram 1