امروز : جمعه27 مهر 1397 | 7صفر 1440 | 19 اکتبر 2018
فقط جستجو:

متن جستجو سرپل ذهاب

جمعا 1 نتیجه

یکشنبه 21 آبان دلهره آورترین شب برای خیلی ها در غرب کشور بدل شد و برای خیلی ها در کانون زلزله شد پایان زندگی، خانه و خانواده. زلزله ای بزرگ که در این منطقه بی سابقه بوده و خسارت بسیار وسیع مادی ...
Telegram 1