امروز : دوشنبه17 مرداد 1401 | 9محرم 1444 | 8 آگوست 2022
فقط جستجو:

متن جستجو گدايي

جمعا 1 نتیجه

... ترک گدايي است (دوري از گدايي به عنوان راهي براي گذراندن زندگي)، زيرا شناخت «گدايي به بيماري جسماني و رواني منتهي مي شود» با شناخت «من گدايي نمي کنم» هماهنگ است. اما براي بسياري از گدايان، دوري يا ترک ...

نماد اعتماد الکترونیکی

Telegram 1